Regulamin rozgrywek


Poniżej znajduje się regulamin do pobrania.

 

  Regulamin - halówka  
  data dodania: 26-10-2017  

 


REGULAMIN

LIGI HALOWEJ

futbolsport.pl

 

§1

Organizator rozgrywek i warunki uczestnictwa

 

1.     Organizatorem rozgrywek Ligi Halowej futbolsport.pl w Puszczykowie jest hala widowiskowo-sportowa w Puszczykowie administrowana przez Bibliotekę Miejską im. M. Musierewicz CENTRUM ANIMACJI KULTURY w Puszczykowie ul. Rynek 17 oraz firma Sportech Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 396, 61-441 Poznań właściciela marki futbolsport.pl przy ul. Szwajcarskiej 1a. NIP 783 10 09 119

 Zadaniem organizatora jest:

·        nadzorowanie przebiegu rozgrywek i jego zgodności z niniejszym regulaminem,

·        opracowanie terminarza rozgrywek,

·        rozpatrywanie protestów zgłoszonych przez drużyny,

·        zapewnianie obsady sędziowskiej,

·        prowadzenie ewidencji zawodników,

·        zatwierdzanie zespołów i zawodników do rozgrywek,

·        prowadzenie statystyk rozgrywek,

 

 

 

2.     Cel rozgrywek

 

Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej pięcioosobowej w Puszczykowie i okolicach oraz wyłonienie najlepszej drużyny, której zostanie przyznany tytuł Mistrza Ligi Halowej futbolsport.pl.

 

3.     Miejsce rozgrywek i terminarz

 

Mecze ligowe będą rozgrywane na hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie ul. Podgórna 21, 62-040 Puszczykowo.

Spotkania ligowe rozgrywane będą w weekendy, w godzinach 17.00 – 21.00.

Rozgrywki będą prowadzone z godnie z terminarzem znajdującym się na stronie http://liga.futbolsport.pl/

System rozgrywek ligi oraz grafik rozgrywek opublikowane zostaną po zakończeniu zapisów.

 

 

 

4.     Zgłoszenie drużyny i zawodników do rozgrywek

 

Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest dopełnienie w terminie ustalonym przez Organizatora Ligi formalności takich jak:

·       dokonanie opłaty za rozgrywki w wysokości 1000 zł netto

·       wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zawierającego dokładną nazwę drużyny, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz nr dowodu osobistego i pesel osoby zgłaszającej drużynę (tzw. kierownika, kapitana drużyny) i listy zawodników oraz przesłanie droga mailową na adres m.kaniasty@futbolsport.pl lub dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów osobiście

·       dostarczenie oświadczenia o niepełnoletności

·        dostarczenie oświadczenie o odpowiedzialności

 

 

            Kapitanowie podpisując kartę potwierdzają tym samym, że osoby wymienione na liście zgłoszeniowej występują w rozgrywkach na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń wobec Organizatorów Ligi w przypadku zaistniałych kontuzji lub szkód materialnych oraz potwierdzają znajomość przez wszystkich zawodników niniejszego regulaminu i zgadzają się na przestrzeganie wszystkich punktów w nim zawartych.

 

            W przypadku wycofania drużyny w trakcie rozgrywek zwrot wniesionych kosztów organizacyjnych (wpisowego) - nie przysługuje.

 

 

 

 

§2

Zespoły i Zawodnicy

1. System rozgrywek uzależniony jest od liczby drużyn zgłoszonych do sezonu i będzie ogłoszony przed jego startem.

2. Każda drużyna musi posiadać swojego reprezentanta (kapitana, kierownika), który:

a) zgłasza i wycofuje drużynę z rozgrywek;

b) odpowiada za kontakt z Organizatorem w związku ze sprawami dotyczącymi jego drużyny;

c) odpowiada za zachowanie się drużyny przed, podczas, jak i po meczu;

d) odpowiada za niedopuszczenie do gry zawodników w swoim zespole do tego nieuprawnionych.

 

      Rola Kapitana

1. Po meczu kapitan musi czytelnie podpisać protokół. Nowych zawodników można będzie dopisywać do 7 stycznia 2018 roku. Odmowa podpisania protokołu przez kapitana wiąże się z możliwością otrzymania walkoweru.

 

2. Kapitan jest odpowiedzialny za klucz jaki drużyna dostaje do szatni.

 

3. Zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny. Dopuszcza się zmianę drużyny tylko w sytuacji wyjątkowej (np. wycofanie się dotychczasowej drużyny zawodnika lub gdy dany zawodnik nie rozegrał jeszcze żadnego meczu w drużynie w której pierwotnie został zgłoszony do rozgrywek). Zmiana drużyny następuje na pisemną prośbę zainteresowanego, którego pismo jest rozpatrzone przez Organizatora w przeciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

4. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 18 rok życia. Osoby niepełnoletnie zostaną dopuszczone do rozgrywek tylko po dostarczeniu Organizatorowi pisemnej zgody jednego z rodziców, bądź opiekuna prawnego.

5. Każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach ma obowiązek występowania w jednakowych strojach z numerami na plecach (od 1 do 99) przy czym drużynom, które nie posiadają jednolitych, ponumerowanych strojów Organizator na czas meczu wypożycza znaczniki.

6. Zawodnik nie może posiadać jakichkolwiek przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla niego oraz innych uczestników meczu (zegarki, kolczyki, naszyjniki itp.). Dopuszcza się grę w okularach korekcyjnych, jednak tylko za zgodą Organizatora, która zapadła po ówczesnym zwróceniu się zainteresowanego drogą pisemną. Każdy zawodnik jest świadom faktu, że piłka nożna jest sportem urazowym i bierze pełną odpowiedzialność za skutki wypadków wynikających z gry, na które organizator nie miał wpływu.

7. Każdy zawodnik winien występować w obuwiu sportowym - buty sportowe na płaskiej, jasnej podeszwie (halówki).

8. Za kibiców odpowiada drużyna i jej kierownik. Jeżeli sympatycy danego zespołu zakłócają spokój rozgrywek, organizator ma prawo poprosić kierownika zespołu o podjęcie stosownych czynności. W skrajnych przypadkach Organizator ma prawo wykluczyć z rozgrywek zespół, którego kibice zakłócają spokój rozgrywek.

9. Kibice są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu na którym są rozgrywane mecze.

10. Przełożenie terminu rozegrania spotkania jest możliwe tylko za zgodą organizatora, wszystkie terminy meczów są obligatoryjne, zmiana może dotyczyć wyłącznie przesunięć wewnątrz ustalonych terminów za zgodą przedstawicieli (kapitana, kierownika) zainteresowanych drużyn.

11. Organizator ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu danej drużyny z rozgrywek w przypadku:

a) braku przewidzianej regulaminem wpłaty;

b) wybitnie niesportowego zachowania się zawodników i osób związanych z drużyną przed, w czasie lub po meczu;

c) notorycznego łamania postanowień regulaminu Ligi Halowej futbolsport.pl w Puszczykowie

d) trzykrotnego niestawienia się na spotkanie.

12. W przypadku wycofania drużyny z rozgrywek osoba do tego uprawniona powinna powiadomić o tym fakcie Organizatora.

13. Drużynom, które zostały wykluczone lub wycofały się z rozgrywek nie przysługuje zwrot wniesionej wcześniej opłaty.

14. W przypadku wykluczenia lub wycofania się drużyny, organizator ma prawo zastąpić ją innym zespołem będącym na liście rezerwowej.

15. Drużyna, która awansowała do wyższej klasy rozgrywkowej, a nie będzie chciała przystąpić do rozgrywek w nowej, wyższej lidze zostanie wykluczona z rozgrywek. Zachowanie takie uznawane jest  jako celowe wprowadzanie w błąd Organizatora oraz uczestników ligi i nie będzie tolerowane.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników grających w lidze dla celów marketingowych.

17. Każdy zawodnik zgłoszony do rozgrywek zobowiązany jest do posiadania na zawodach dokumentu tożsamości oraz okazania go na wezwanie Organizatora lub sędziego zawodów:

a) W przypadku nie okazania dokumentu tożsamości zawodnik traktowany jest jako nieuprawniony do gry, a jego drużyna zostaje ukarana walkowerem -1 punkt i wynikiem 0:5;

b) Organizator, względnie sędzia zawodów ma prawo do sprawdzenia tożsamości zawodników występujących w danym meczu przed jego rozpoczęciem, w trakcie przerwy i po zakończonym spotkaniu;

c) Drużyna przeciwna powinna zgłosić chęć sprawdzenia tożsamości zawodników rywali do Organizatora lub sędziego przed meczem lub w trakcie jego trwania za pośrednictwem kapitana. Wszelkie prośby co do sprawdzenia tożsamości zawodników drużyny przeciwnej zgłoszone po zakończonym spotkaniu nie będą przyjmowane.

d) Sprawdzana drużyna powinna dostarczyć dowody tożsamości zawodników występujących w danym meczu najpóźniej 15 minut po zakończeniu spotkania. Sprawdzenie dokumentów przebiega pod opieką Organizatora i w obecności obu kapitanów drużyn.

18. W meczach nie mogą brać udziału zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

19. W każdej drużynie do rozgrywek może być zgłoszonych maksymalnie 14 zawodników (tylko oni mogą brać udział w meczu) przy czym na boisku przebywa 4 zawodników z pola oraz bramkarz. W przypadku, gdy w meczu uczestniczy zawodnik niezgłoszony, drużyna w której gra, ukarana zostaje walkowerem (-1 punkt) i 0:5 w bramkach.

20. Zawodników można zgłaszać najpóźniej do 7 stycznia 2018 roku. Dane nowego zawodnika (imię, nazwisko, data urodzenia) należy przesłać na adres mailowy m.kaniasty@futbolsport.pl lub przekazać osobiście Organizatorowi.

21. Po 7 stycznia drużyna nie ma prawa zgłosić nowych zawodników do zespołu, chyba że niemożliwość dopisania skutkowałaby konicznością wycofania drużyny z rozgrywek. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem.

22. W trakcie całego sezonu nie ma możliwości wymiany zawodnika na innego. Jedyny wyjątek stanowi kontuzja zawodnika podczas trwania sezonu. Zawodnik, który zostaje wymieniony z powodu kontuzji nie będzie miał możliwości powrotu do gry do końca sezonu.

23. W rozgrywkach mogą brać tylko zawodnicy niemający przeciwwskazań zdrowotnych potwierdzonych oświadczeniem przekazanym Organizatorowi.

24. Ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków mających związek z udziałem w Lidze Halowej futbolsport.pl, uczestnicy (drużyny) dokonują we własnym  zakresie.

25. Każdy zawodnik przystępujący do meczu musi posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub inny dokument ze zdjęciem).

 

26. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach Ligi ubezpieczają zawodników lub całą drużynę na własny koszt. Organizator nie ubezpiecza drużyn i ich zawodników.

 

27. Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole, jeżeli nazwisko i imię figuruje na zbiorczej liście drużyny potwierdzonej przez Organizatora.

 

28. Zmiana przynależności klubowej zawodnika nie jest możliwa przez cały sezon.

 

§3

Zasady i Przepisy Rozgrywek

 

1. Mecze odbywać się będą zgodnie z terminarzem ustalonym przez Organizatora. Terminarz dostępny jest na stronie internetowej http://liga.futbolsport.pl/

2. Liga Halowa futbolsport.pl liczyć będzie 12 zespołów, rozgrywających spotkania systemem „każdy z każdym”.

3. W grze bierze udział 4 zawodników w polu + bramkarz, na ławce rezerwowych przebywają pozostali zawodnicy z drużyny (w strojach sportowych).

4. Gra odbywać się będzie na boisku hali sportowej o wymiarach 40m x 20m i bramkach o wymiarach 3m x 2m.

a) Pole karne jest wyznaczone jako obszar pola bramkowego boiska do piłki ręcznej.

5. Każdy mecz trwać będzie 2 x 17 min. ze zmianą stron (bez przerwy), czas ten może zostać wydłużony w przypadku wykonywania rzutu karnego lub przerwania gry przez sędziego (o czasie doliczonym decyduje tylko i wyłącznie arbiter danego spotkania na podstawie zdarzeń mających miejsce podczas meczu). Przy wyniku „stykowym” (prowadzenie drużyny maksymalnie różnicą dwóch bramek) w ostatniej minucie czas zostaje zatrzymywany.

6. Przed meczem kapitanowie lub kierownictwo obydwu drużyn powinni sprawdzić poprawność danych zawartych w protokole i uzupełnić go jeśli taka potrzeba zaistnieje (wpisanie numeru zawodnika, poprawienie imienia itp.)

7. W przypadku gdy obie drużyny posiadają koszulki w tych samych kolorach, obowiązek ubrania znaczników spoczywa na drużynie będącej gospodarzem tego meczu (wymienionej w sprawozdaniu meczowym na pierwszym miejscu). Organizator zastrzega sobie jednak możliwość nałożenia tego obowiązku na drugą drużynę biorąc pod uwagę jej liczebność oraz kompletność ich strojów.

8. Bramkarz musi zdecydowanie wyróżniać się strojem zarówno w stosunku do swojej drużyny jak i drużyny przeciwnej. Dopuszcza się grę bramkarzy przeciwnych drużyn w strojach tego samego koloru.

9. Podczas meczu tylko kapitan drużyny ma prawo rozmowy z sędzią, w związku z podjętymi przez niego decyzjami.

10. Jeśli któraś z drużyn nie stawiła się do rozegrania meczu, sędzia po upływie 5 min od ustalonej godziny rozpoczęcia spotkania odgwizduje walkower na korzyść drużyny przeciwnej. Nieobecny zespół zostaje ukarany odjęciem 1 pkt z dotychczasowego dorobku. Wynik meczu weryfikowany jest w wysokości 5:0 dla drużyny obecnej na boisku oraz przyznaniem 3 pkt za odniesione zwycięstwo.

11. Po meczu kapitanowie drużyn powinni zapoznać się z protokołem, aby uzyskać informację o końcowym wyniku, strzelcach bramek oraz o kartkach pokazanych przez sędziego.

12. W sytuacjach wyjątkowych Organizator ma prawo do zmiany terminu spotkania.

13. Mecz wygrywa drużyna , która strzeli więcej bramek niż przeciwnicy, gra toczy się w systemie ligowym naliczania punktów:                                                                                      za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, za przegraną 0 punktów          w przypadku walkoweru uznaje się wynik 0:5 i odjęcie 1pkt.

14. O pozycji w tabeli decyduje większa liczba zdobytych punktów. W przypadku równej liczby punktów o wyższej pozycji w tabeli decyduje:

a) wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami (jeśli dotyczy to więcej niż dwóch drużyn tworzona jest „mała tabela”, w której uwzględniane są tylko mecze między zainteresowanymi zespołami.

b) bilans bramek;

c) większa liczba strzelonych goli;

d) większa liczba zwycięstw.

15. Zawody nie mogą być rozpoczęte, jeśli jedna z drużyn ma w swoim składzie mniej niż 3 zawodników.

16. W przypadku gdy na skutek wykluczenia w danej drużynie zostanie mniej niż trzech zawodników sędzia przerywa mecz, a wynik weryfikowany jest zgodnie z Regulaminem (walkower 5:0 na korzyść drużyny przeciwnej za wyjątkiem sytuacji, w której aktualny wynik jest dla drużyny niezdekompletowanej korzystniejszy - w tej sytuacji wynik z momentu przerwania meczu zostaje utrzymany). Bramki zdobyte oraz kartki pokazane do momentu przerwania zawodów wliczają się do klasyfikacji indywidualnych. Drużyna zdekompletowana ponosi wszelkie konsekwencje przewidziane w zapisie dotyczącym przyznania walkowera.

17. Każda drużyna podczas meczu może dokonać nieograniczonej liczby zmian. Zmiany nie wymagają przerwy w grze. Zmiany zawodników odbywają się w systemie hokejowym tylko w wyznaczonej strefie zmian, która znajduje się na tej samej stronie boiska co ławki zawodników rezerwowych (bezpośrednio przed nimi). Zawodnik wchodzący może pojawić się na boisku tylko wtedy gdy zawodnik schodzący opuścił już pole gry.                                                                                                         Na ławce zawodników rezerwowych mogą przebywać tylko osoby, które wpisane są na liście zgłoszeń do rozgrywek Ligi Halowej futbolsport.pl w sezonie ZIMA 2017/2018

18. W sytuacji gdy zmiana zostanie przeprowadzona nieprawidłowo, sędzia przerywa mecz, zawodnik wchodzący zostaje ukarany żółtą kartką i dwuminutową karą. Gra wznawiana jest rzutem wolnym z miejsca gdzie była piłka w momencie przerwania gry.

19. W przypadku gdy zawodnik rezerwowy z premedytacją przerywa akcję rywali karany jest czerwoną kartką, a drużyna 5-minutową karą.

20. Zmiana bramkarza musi zostać zgłoszona sędziemu i jest możliwa tylko podczas przerwy w grze.

21. Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie i mogą być wykonywane bez gwizdka, jednak to sędzia decyduje ostatecznie czy gra wznawiana jest na gwizdek czy też bez jego użycia.

22. Odległość zawodników drużyny przeciwnej od piłki przy wznawianiu gry (np. przy rzucie z autu, rożnym lub wolnym) wynosi minimum 5 metrów.

23.. Dopuszcza się grę wślizgiem bezkontaktowym wykonanym w sytuacji, gdzie w otoczeniu pola gry nie ma innego zawodnika drużyny przeciwnej. Każda próba wykonania wślizgu bezpośrednio przy zawodniku drużyny przeciwnej traktowana jest jako naruszenie przepisów gry. Sędzia w takiej sytuacji zarządza rzut wolny (bezpośredni).

24. Rzut z autu wykonywany jest z ziemi „piłka musi być nieruchoma” i zagrana nogą z linii bocznej boiska lub spoza niej. Bezpośrednio z autu nie można zdobyć bramki.

25. Bramkarz wprowadza piłkę do gry ręką z pola karnego w dowolne miejsce na boisku, jednak nie może zdobyć bramki przy wznowieniu gry ręką. Bramkarz po złapaniu piłki z gry może wprowadzić ją do gry ręką lub nogą.

26. Po podaniu piłki do własnego bramkarza , nie może on przejąć jej ręką ( za wyjątkiem podania głową, klatką piersiową , brzuchem ).

27. Rzut karny wykonywany jest z odległości 6 metrów.

28. Rzut sędziowski jest jednym ze sposobów wznowienia gry po krótkiej przerwie, która została zarządzona przez sędziego, sędzia opuszcza piłkę w miejscu w którym się ona znajdowała w momencie przerwania gry. Jeżeli w momencie przerwania gry piłka znajdowała się w polu karnym , to rzut sędziowski odbywa się z linii pola karnego w miejscu znajdującym się najbliżej miejsca przerwania gry. Piłka znajduje się w grze w momencie dotknięcia ziemi.

29. Mecze sędziować będzie dwóch sędziów.

30. Nie obowiązuje przepis o spalonym.

31. Bezpośrednio z rozpoczęcia gry NIE MOŻNA zdobyć bramkę.

32. Piłka pozostaje poza grą w momencie , kiedy znajduje się całym swoim obwodem poza obszarem gry lub kiedy uderzy w sufit. Wtedy sędzia przerywa grę.

33. Piłkę do bramkarza można zagrać tylko RAZ, a ponowny kontakt bramkarza z piłką może nastąpić, gdy piłka dostanie się na połowę przecwnika.

34. Przedłużony rzut karny zostaje odgwizdany w chwili, gdy drużyna popełni szósty lub kolejny faul w jednej połowie meczu. Piłka zostaje ustawiona na 9 metrze od bramki. Wykonawca musi być wskazany, tak by bramkarz wiedział, kto będzie uderzał piłkę.

 

§4

Sankcje karne

 

1. Protesty dotyczące rozegranego meczu mogą być złożone przez kierownika drużyny w ciągu 24 godzin od zakończenia spotkania na adres mailowy: m.kaniasty@futbolsport.pl          Protesty zgłoszone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

2. W przypadku wycofania się lub wykluczenia drużyny z rozgrywek, która nie rozegrała przynajmniej połowy meczów, mecze dotychczas rozegrane uważa się za nieodbyte. W sytuacji kiedy z rozgrywek wycofa się drużyna, która rozegrała przynajmniej połowę spotkań, mecze rozegrane zostają zachowane, natomiast pozostałe weryfikowane są jako walkowery.

3. Za wykroczenie w grze lub niesportowe zachowanie, sędzia może ukarać zawodnika żółtą kartką (2 - minutowe wykluczenie z gry), a nawet czerwoną kartką (5 - minutowa kara i odsunięcie od całego meczu ).

4. Zawodnik może zostać wykluczony z udziału w meczu za:

  • umyślne kopnięcie , usiłowanie lub uderzenie przeciwnika,
  • zaatakowanie w sposób brutalny lub wślizgiem od tyłu,
  • użycie słów obelżywych lub wulgarnych w stosunku do sędziego lub zawodników,
  • wyrażanie gestem lub słowem niezadowolenie z decyzji sędziego,
  • popełnienie innego wykroczenia, które sędzia uzna jako wybitnie niesportowe zachowanie,
  • w razie otrzymania żółtej lub czerwonej kartki przez zawodnika znajdującego się na ławce rezerwowych, obowiązują kartki jak powyżej z tym że boisko musi opuścić dowolny zawodnik znajdujący się aktualnie w grze.
  • do interpretacji zachowania uprawniony jest wyłącznie sędzia

5. Drużyna w której zawodnik otrzymał żółtą kartkę gra w osłabieniu przez 2 minuty.        Jednak w momencie utraty bramki drużyna może uzupełnić skład o wykluczonego zawodnika.                                                                                                                                  6. Jeżeli żółtą kartką ukarany zostaje bramkarz drużyny, z boiska może zejść w jego zastępstwie inny zawodnik , sytuacja ta nie dotyczy kartki czerwonej.

7. Drugie 2-minutowe wykluczenie (żółta kartka) skutkuje otrzymaniem kartki czerwonej i eliminuje zawodnika z gry do końca meczu.

8. Zawodnik, który został ukarany czerwoną kartką zostaje zawieszony obligatoryjnie na jeden mecz, jednakże po zapoznaniu się Organizatora rozgrywek z zaistniałą sytuacją, kara ta może zostać zwiększona.

9. Zawodnik zostaje zawieszony na jeden mecz po otrzymaniu czterech i ośmiu żółtych kartek w sezonie.

10. W przypadku zachowania wybitnie niesportowego (np. uderzenie przeciwnika,) Organizator może podjąć decyzję o nałożeniu kar dyscyplinarnych w stosunku do drużyny (ujemne punkty, wykluczenie z rozgrywek) oraz zawodników (zawieszenie lub wykluczenie z rozgrywek). W sytuacji, gdy wskutek zachowania osób związanych z drużyną (np. kibice) dojdzie do zniszczenia mienia, osoby te są zobowiązane do pokrycia kosztów naprawy rzeczy zniszczonych.

11. Walkower oznacza porażkę drużyny nim ukaranej w stosunku 0:5 i odjęciem 1 pkt. Walkower można otrzymać za:

a) nie stawienie się drużyny na mecz w terminie wyznaczonym przez Organizatora;

b) grę nieuprawnionego zawodnika;

c) przerwanie meczu z powodu kar lub nieoczekiwanych zajść.

12. Obowiązuje bezwzględny zakaz atakowania przeciwnika posiadającego piłkę wślizgiem. Każde takie przewinienie karane będzie rzutem wolnym bezpośrednim, a szczególnych przypadkach wykluczeniem z gry.

13. Wyłącznie sędziemu przysługuje prawo interpretacji przepisów.

14. Drużyny zobowiązane są do przestrzegania porządku, dyscypliny oraz zasad bezpieczeństwa przed w trakcie i po zawodach.

15. Uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom organizatora.

 

§5

Obowiązki Organizatora Rozgrywek

 

1. Organizator zapewni każdej drużynie występującej w Lidze Halowej futbolsport.pl:

a) rozegranie minimum 11 spotkań ligowych;

b) prowadzenie oficjalnej strony rozgrywek poprzez: uaktualnianie na bieżąco wyników spotkań, uaktualnianie tabel, statystyk, zamieszczania na stronie internetowej opisów meczu, układanie terminarza, rozpatrywanie złożonych protestów;

c) tworzenie galerii foto

d) wodę dla uczestników

e) obsadę sędziowską

2. Za występ w lidze Organizator przewidział następujące nagrody:

a) drużyny, które zajmą I, II oraz III miejsce w danej lidze otrzymają: puchar, dyplom, medale oraz bon pieniężny odpowiednio w wysokości 800 zł, 500 zł, 300 zł do wykorzystania w cenach katalogowych w sklepie firmowym futbolsport.pl, który mieści się przy ul. Szwajcarskiej 1A w Poznaniu.

b) każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach otrzyma pamiątkowy dyplom

c) z każdej ligi zostanie wybrany król strzelców, najlepsza obrona, najlepszy atak. Drużyny zostaną uhonorowaniu pamiątkowymi statuetkami, natomiast dodatkowo król strzelców bonem o wartości 100 zł do wykorzystania w cenach katalogowych w sklepie firmowym futbolsport.pl, który mieści się przy ul. Szwajcarskiej 1A w Poznaniu.

 

§6

Postanowienia końcowe

 

1. Każdy uczestnik akceptuje niniejszy regulamin z chwilą przystąpienia do rozgrywek oraz jest zobowiązany do zapoznania się z nim oraz jego przestrzegania.

2. Organizator ma pełne i wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie jeśli uzna to za stosowne. W przypadku wycofania się z rozgrywek którejś z drużyn Organizator nie przewiduje rozegrania dodatkowych meczów i zwrotu kosztów za nierozegrane mecze.

4. Wszystkie wątpliwe kwestie dotyczące protestów, kar czy innych wykroczeń rozpatrywane są przez Organizatora.

5. Każdy zawodnik przed przystąpieniem do rozgrywek Ligi Halowej futbolsport.pl powinien poddać się badaniom lekarskim stwierdzającym jego dobry stan zdrowia. Za niewykonanie badań i wynikających z tego powodu wypadków i konsekwencji prawnych odpowiedzialność spada na zawodnika.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki wypadków w czasie gry.

7. Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach oraz na terenie obiektu sportowego. Kosztami ewentualnych napraw obciążona zostanie drużyna na podstawie kosztorysu lub faktur za zniszczone mienie.

 

8. Każda drużyna po wejściu do szatni w przypadku zauważenia nieprawidłowości ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do Organizatora.

 

9. Zawodnicy, kibice oraz osoby postronne zakłócające porządek na terenie boiska mogą zostać wezwane do jego opuszczenia.

 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczna interpretacja należy do Organizatora Ligi.

 

12. Ze względu na bezpieczeństwo zawodników biorących udział w rozgrywkach, nie mogą oni grać w okularach, biżuterii oraz innych przedmiotach mogących powodować niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała itp.

 

13. Nieznajomość przepisów gry przez poszczególne zespoły nie zwalnia ich od ponoszenia konsekwencji za ich nieprzestrzeganie.

 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na terenie obiektu sportowego.

15. Uczestnicy podpisując deklarację udziału w lidze potwierdzają, że są ubezpieczeni (NNW), biorą w niej udział na własną odpowiedzialność , nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych.

 

16. Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran- plaster, bandaż).

 

15. Podczas trwania rozgrywek na całym obiekcie obowiązuje całkowity publiczny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających.

 

16. W kwestiach nieujętych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy gry w piłkę nożną wraz z postanowieniami PZPN-u oraz okólnikami do tych przepisów.

17. W pozostałym zakresie prawnym zastosowania mają Kodeks Cywilny.

 

 

Sprawdź nasze produkty